Regulamin hotelu

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.
 3. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 4. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.30 w dniu wyjazdu.
 5. Płatność za pobyt w hotelu uiszczana jest przy meldowaniu.
 6. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
 7. Zatrzymanie pokoju po godzinie 15.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy Gość opuści pokój do godziny 18.00, zostanie naliczona opłata za nie mniej niż  pół doby.
 8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 8.00 w którym upływa termin najmu pokoju.
 9. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 10. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.
 11. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00–19.00. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody bądź krzywdy w czasie pobytu w pokoju osoby niezameldowanej, Hotel nie ponosi odpowiedzialności. Pracownicy, dyrekcja bądź inne upoważnione osoby mogą podjąć odpowiednie kroki w celu uniknięcia bądź  zmniejszenia szkody.
 12. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
 13. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług  prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 14. W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia, za nieprzestrzeganie zakazu hotel obciąży Gości karą w wysokości 400 PLN.
 15. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
 2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu i jego danych osobowych
 3. profesjonalną i uprzejmą obsługę
 4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie.
 5. w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 1. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 1. udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
 2. budzenie o wyznaczonej godzinie
 3. przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu (jeżeli hotel godzi się na coś takiego musi mieć odpowiednie mechanizmy ochronne)
 4. przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu
 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 3. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów. wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 6. Hotel zastrzega sobie prawo kontrolnego wejścia do pokoju, w przypadku gdy od 24 godzin nie można nawiązać kontaktu z Gościem. Do pokoju ma prawo wówczas wejść pracownik służby pięter w obecności drugiej osoby.
 7. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek zachowywać się tak, aby nie zakłócać spokoju innych gości.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku braku zgody w tym zakresie, hotel przechowuje te przedmioty przez 3 miesiące.
 10. Gość hotelowy ma prawo, za dodatkową opłatą, do zamieszkiwania w pokoju hotelowym ze zwierzęciem.
 11. Zabronione jest wprowadzanie na teren obiektu zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.
 12. Gość ponosi wszelką odpowiedzialność finansową i prawną za szkody wyrządzone przez zwierzę przebywające na terenie Hotelu Liburnia.
 13. Właściciele psów i innych zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez ich zwierzęta na terenie hotelu jak i w jego otoczeniu.
 14. Hotel ma prawo przerwać świadczenie usługi noclegowej, która została już opłacona w przypadku gdy Gość hotelowy zakłóca porządek. Przerwanie pobytu gościa w takim przypadku nie stanowi podstawy do zwrotu należności wpłaconej za pobyt.
 15. Hotel może odmówić zameldowania osobom niepełnoletnim.