Hotelový řád

Vedení hotelu Vám bude velmi vděčné za Vaši spolupráci při dodržování tohoto řádu, který má sloužit k zajištění klidného a bezpečného pobytu pro naše hosty.

 1. Host, který si pronajme hotelový pokoj, je povinen zaměstnanci na recepci předložit při příjezdu průkaz totožnosti s fotografií, který potvrdí jeho totožnost. Pokud host odmítne předložit dokument tak, aby bylo možné jej ubytovat, je Recepční povinen odmítnout vydat klíče od pokoje.
 2. Zahájení pobytu v hotelu je považováno za souhlas Hosta s ustanoveními tohoto Řádu.
 3. Hotelový pokoj se pronajímá po dnech. 
 4. Nástup na ubytování je po 15:00 hod v den příjezdu / ukončení pobytu do 11:30 hod v den odjezdu.
 5. Pobyt se hradí při příjezdu.
 6. Pokud klient při příjezdu neuvedl dobu trvání pobytu, předpokládá se, že si pokoj pronajal na jednu noc.
 7. Držení pokoje po 15.00 hod je považováno za prodloužení pobytu. V případě, že Host opustí pokoj do 18:00 hod, bude mu účtován poplatek minimálně za půl dne.
 8. Žádost o prodloužení pobytu nad rámec doby uvedené v den příjezdu, musí Host ohlásit na recepci do 8:00 hod, kdy končí termín pronájmu pokoje. 
 9. Hotel se snaží v rámci možností přání o prodloužení pobytu vyhovět.
 10. Hotelový host nemůže předat pokoj jiným osobám, ani po dobu pronájmu.
 11. Návštěvy osob, které nejsou v hotelu ubytovány, jsou na pokoji povoleny v čase 7:00-19:00 hod. V případě vzniku jakékoliv škody nebo zranění neubytované osoby během pobytu v pokoji, nenese Hotel žádnou odpovědnost. Zaměstnanci, vedení nebo jiné oprávněné osoby mohou podniknout vhodná opatření k zamezení vzniku nebo snížení škody.
 12. Hotel může odmítnout přijmout hosta, který během předchozího pobytu hrubě porušil hotelový řád, způsobil škodu na majetku hotelu či hostů nebo škodu na zdraví hostů, zaměstnanců hotelu či jiných osob, které v něm pobývají nebo jinak narušil klid v hotelu.
 13. Hotel poskytuje služby odpovídající jeho kategorii a standardu. V případě námitek ohledně kvality služeb, je prosím co nejrychlejší nahlaste na recepci, což nám umožní okamžitou reakci.
 14. V celém hotelu platí zákaz kouření, za nedodržení zákazu bude Hostu účtována pokuta ve výši
  400 PLN.
 15. Hotel má povinnost zajistit:
  * podmínky pro úplný a nerušený odpočinek hosta
  * bezpečnost pobytu, včetně diskrétnosti v souvislosti s informacemi o hostu a jeho osobních údajích
  * profesionální a zdvořilou obsluhu
  * úklid pokoje a provádění nezbytných oprav zařízení v nepřítomnosti hosta, v případě jeho přítomnosti pak pouze v tehdy, že si to bude přát a bude s tím souhlasit.
  * v rámci možností poskytnout náhradní pokoj nebo jinak zmírnit nepohodlí, pokud se v pokoji vyskytují závady, které nelze odstranit. 
 16. Na žádost hosta poskytuje hotel zdarma následující služby:
  * poskytování informací ohledně pobytu a cestování
  * buzení v určenou dobu
  * úschovu peněz a cenností během pobytu hosta v hotelu (pokud s tím hotel souhlasí, musí mít vhodné ochranné mechanismy)
  * úschovu zavazadel pro hosty ubytované v hotelu 
 17. Hotel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození peněz, cenných papírů, cenností, dalších cenných věcí a předmětů nebo předmětů, které mají vědeckou či uměleckou hodnotu.
 18. Hotel nenese odpovědnost za škody nebo ztrátu automobilu či jiného vozidla, které patří hostu. 
 19. Hotelový host nese materiální odpovědnost za jakékoliv poškození nebo zničení součástí vybavení a technických zařízení hotelu, které vznikly jeho zaviněním nebo vinou osob, které jej navštívily.
 20. Host by měl recepci hotelu informovat o vzniku škody bezprostředně po jejím zjištění. 
 21. Pokaždé, když odchází z pokoje, měl by host zkontrolovat, zda jsou zavřené dveře a odložit klíč na recepci.
 22. Hotel si vyhrazuje právo na kontrolní vstup do pokoje, v případě, že během 24 hodin nelze s Hostem navázat kontakt. Do pokoje má pak právo vstoupit pokojská v přítomnosti další osoby.
 23. V hotelu platí dodržování nočního klidu od 22:00 hod do 7:00 hod. V době nočního klidu jsou osoby, které využívají služeb hotelu, povinny chovat se tak, aby nerušily ostatní hosty.
 24. Z důvodu požární bezpečnosti je na pokojích zakázáno používat ohřívače, elektrické žehličky a jiná podobná zařízení, která nejsou součástí vybavení hotelového pokoje. Netýká se to nabíječek a napájení TV zařízení a počítačů.
 25. Věci osobní potřeby, které host zanechá při odjezdu na hotelovém pokoji, budou zaslány na adresu, kterou Host uvedl. V případě nesouhlasu s tímto postupem, uchovává hotel tyto předměty po dobu 3 měsíců.
 26. Hotelový host má za příplatek právo ubytovat v hotelovém pokoji také domácí zvíře.
 27. Je zakázáno do prostor hotelu přivést zvířata, která mohou ohrozit lidský život nebo zdraví, zejména jedovatá zvířata. 
 28. Host nese plnou právní a finanční zodpovědnost za škody způsobené zvířetem, které s ním v Hotelu Liburnia pobývá.
 29. Majitelé psů a dalších zvířat jsou povinni uklidit nečistoty, které jejich zvířata v hotelu a v jeho okolí zanechala.
 30. Hotel má právo ukončit poskytování ubytovacích služeb, které již byly zaplaceny v případě, kdy hotelový host narušuje pořádek. V takové případě přerušení pobytu nemá host nárok na vrácení částky, kterou za pobyt zaplatil.
 31. Hotel může odmítnout ubytovat nezletilé osoby.